logo
Vedtægter
for
Stuekultur Bornholm sidst ændret den 19.02.2020
___________________________________________________

§1
Foreningen er stiftet 5. april 1948.
Dens navn er "Stuekultur Bornholm", og er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune.

Foreningens virksomhed tilsigter, at skabe, vedligeholde og udbygge interessen for planter, fugle, fisk og terrarier.
 
§2
Som ordinært medlem optages enhver der interesserer sig for foreningens arbejde. 
Folke- og invalidepensionister betaler nedsat kontingent. Som ordinært medlem optages enhver der har interesse for foreningens arbejde. Medlemmer under 25 år betaler halv kontingent.
 
 
§3
Formenes et medlem at handle i modstrid med foreningens interesser, skal sagen forelægges bestyrelsen, der træffer afgørelse om hvorvidt vedkommende medlem skal ekskluderes af foreningen. Bestyrelsen forelægger sagen på førstkommende generalforsamling, hvor afgørende beslutning træffes ved simpel stemmeflertal.
 
Vedkommende medlem underrettes forinden om, dets eksklusion er foreslået og grunden hertil.
 
§4
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 1 suppleant, ikke under 25 år.
Bestyrelsen, 1 revisor vælges for 2 år på ordinær generalforsamling i januar kvartal. 1 revisorsuppleant som vælges på ordinær generalforsamling.                      
Lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem, samt revisor.               
Ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanter, bestyrelsessuppleanter vælges hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Såfremt formand/kasserer har meldt sig ud ved årsskiftet, skal de aflægge beretning/regnskab ved først kommende generalforsamling.
 
§5
Foreningens formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, næstformand og sekretæren udpeges af bestyrelsen. Næstformanden skal i tilfælde af formandens fravær indtræde i dennes sted.

For at bestyrelsen kan foretage en gyldig beslutning, skal mindst 3 af dens medlemmer være tilstede. Står afstemningen lige, er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsen er ulønnet. Den holder møde så ofte den finder det fornødent.

Bestyrelsen kan udvælge æresmedlemmer, som er kontingent fri og har fuld stemmeret.
 
§6
Generalforsamling er foreningens højest myndighed. Den af gør de forelæggende sager ved simpelt flertal. Ændringer i lovene kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, ved første generalforsamling kan ændring kun ske med 2/3 af de fremmødte stemmer for ændring.   Ved den anden (ekstra ordinær) generalforsamling kan ændring ske ved simpel flertal.
 
Bestyrelsen kan lukke foreningen hvis det skønnes at der ikke er mere at bygge på, for eksempel ved nedgang i medlemstallet.  Dog kan en lukning kun foregå ved en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.
Bestyrelsen skal efterfølgende og inden 8 uger efter generalforsamlingen, indkalde til ekstra ordinær generalforsamling, hvor afgørelsen om lukning af foreningen sker ved simpel flertal, af de fremmødte.
 
Opløses foreningen ved den ekstra ordinære generalforsamling, skal den siddende bestyrelse afvikle foreningens midler/overdrages til en relevant forening, kan dog deles ud til flere relevante foreninger. Bestyrelsen skal i en 6 mdr.periode have afviklet foreningen. Evt.inventar m.v. kan foreningen sælge, medlemmerne skal dog have fortrinsret til køb.

Dersom en opløsning bliver en kendsgerning, vil foreningens midler blive hensat til et formål, som der tages bestemmelse til ved opløsningen. Foreningens arkiv deponeres i Bornholms Lokalhistoriske arkiv.
 
§7
Ved generalforsamlingen må ingen af de fremmødte være i restance. Juniorer har adgang, men ikke stemmeret.
 
§8
Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forinden, enten gennem medlemsbladet eller. pr. post til samtlige medlemmer, med angivelse af dagsorden, der er følgende:

1.Valg af dirigent.
2.Formanden oplæser protokol og beretning.
3.Kassereren oplæser det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
5 Forslag fra medlemmerne.
6.Forslag fra bestyrelsen.
7.Eventuelt.

Sager der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til formanden inden 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Bestyrelsen har ret til at opføre flere punkter på dagsordenen. Stemmer afgives ved håndsoprækning, medmindre 1 medlem fordrer skriftlig afstemning.

§9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom, skriftligt og med begrundelse for ønsket, til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 mdr. efter indsendt begæring, og bekendtgøres på samme måde som den ordinære.

§10
Den på generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og medlemsmøder førte protokol underskrives af formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 11
Det årlige kontingent som opkræves årligt, fastsættes på generalforsamlingen. Bopælsforandring skal meddeles til formanden eller kassereren.
 
§12
Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. 
Kontingent skal være indbetalt senest d.15/1.
Medlemmer i restance ud over 3 uger vil blive slettet uden varsel, dog kan bestyrelsen i f.eks. sygdomstilfælde give dispensation. 
Foreningens midler indsættes løbende på foreningens driftskonto

§13
Beslutningen ang. afholdelse af udstilling træffes på generalforsamlingen og en evt. udstillingskomite ledes af bestyrelsen.
Der henvises til foreningens udstillingsregler.

§14
Lokale førsteopdræt henvises til de af foreningens nedfældede regler. I tilfælde af første opdræt af fugle der er sat i pleje, tilfalder opdrætsdiplomet opdrætteren.

Kontrollanter udpeges på generalforsamlingen.
 
 

Ændringer i henhold til lovene, vedtaget på
ekstraordinær generalforsamling d. 19. februar 2020

Sign.. Michael Sorth (formand)                           Sign..  Poul Pedersen (dirigent)