logo
 
Vedtægter
for
Stuekultur Bornholm
___________________________________________________

§1
Foreningen er stiftet 5. april 1948.
Dens navn er "Stuekultur Bornholm", og er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune.

Foreningens virksomhed tilsigter, at skabe, vedligeholde og udbygge interessen for planter, fugle, fisk og terrarier.
 
§2
Som ordinært medlem optages enhver der interesserer sig for foreningens arbejde. Medlemmer under 16 år betaler halvt kontingent.

Folke- og invalidepensionister betaler nedsat kontingent.
 
§3
Formenes et medlem at handle i modstrid med foreningens interesser, skal sagen forelægges bestyrelsen, der træffer afgørelse om hvorvidt vedkommende medlem skal ekskluderes af foreningen. Bestyrelsen forelægger sagen på førstkommende generalforsamling, hvor afgørende beslutning træffes ved simpel stemmeflertal.
 
Vedkommende medlem underrettes forinden om, dets eksklusion er foreslået og grunden hertil.
 
§4
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter ikke under 18 år.
 
Bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen i januar kvartal for 2 år ad gangen. Lige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1. revisor. Ulige år vælges kassereren, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2. revisor.
Suppleanterne samt 1 revisorsuppleant vælges hvert år.
Genvalg kan finde sted.

Såfremt formand / kasserer har meldt sig ud ved årsskifter, skal de aflægge beretning / regnskab ved førstkommende generalforsamling.
 
§5
Foreningens formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, næstformand og sekretæren udpeges af bestyrelsen. Næstformanden skal i tilfælde af formandens fravær indtræde i dennes sted.

For at bestyrelsen kan foretage en gyldig beslutning, skal mindst 5 af dens medlemmer være tilstede. Står afstemningen lige, er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsen er ulønnet. Den holder møde så ofte den finder det fornødent.

Bestyrelsen kan udvælge æresmedlemmer, som er kontingent fri og har fuld stemmeret.
 
§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afgør de foreliggende sager ved simpel stemmeflertal. Ændringer i lovene kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2/3 stemmer for ændringen. Foreningen kan ikke opløses så længe der er 8 medlemmer.

Dersom en opløsning bliver en kendsgerning, vil foreningens midler blive hensat til et formål, som der tages bestemmelse til ved opløsningen. Foreningens arkiv deponeres i Bornholms Lokalhistoriske arkiv.
 
§7
Ved generalforsamlingen må ingen af de fremmødte være i restance. Juniorer har adgang, men ikke stemmeret.
 
§8
Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forinden, enten gennem medlemsbladet eller. pr. post til samtlige medlemmer, med angivelse af dagsorden, der er følgende:

1.Valg af dirigent.
2.Formanden oplæser protokol og beretning.
3.Kassereren oplæser det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
5 Forslag fra medlemmerne.
6.Forslag fra bestyrelsen.
7.Eventuelt.

Sager der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til formanden inden 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Bestyrelsen har ret til at opføre flere punkter på dagsordenen. Stemmer afgives ved håndsoprækning, medmindre 1 medlem fordrer skriftlig afstemning.

§9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom, skriftligt og med begrundelse for ønsket, til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 mdr. efter indsendt begæring, og bekendtgøres på samme måde som den ordinære.

§10
Den på generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og medlemsmøder førte protokol underskrives af formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 11
Det årlige kontingent som opkræves årligt, fastsættes på generalforsamlingen. Bopælsforandring skal meddeles til formanden eller kassereren.
 
§12
Regnskabsåret går fra 1/1 -31/12. Kontingentet skal være indbetalt senest 31/12. Medlemmer i restance udover 4 uger, vil blive slettet, dog kan bestyrelsen i sygdomstilfælde give dispensation. Foreningens midler indsættes på en konto, til den bedst mulige forrentning.

Foreningens girokonto benyttes til den daglige drift. Bestyrelsen drøfter overførsler til driftskontoen. Kassereren varetager den daglige drift.

§13
Beslutningen ang. afholdelse af udstilling træffes på generalforsamlingen og en evt. udstillingskomite ledes af bestyrelsen.
Der henvises til foreningens udstillingsregler.

§14
Lokale førsteopdræt henvises til de af foreningens nedfældede regler. I tilfælde af første opdræt af fugle der er sat i pleje, tilfalder opdrætsdiplomet opdrætteren.

Kontrollanter udpeges på generalforsamlingen.

Ændringer i henhold til lovene, vedtaget på
ordinær generalforsamling d. 24. januar 2013

Sign.. Carsten Kofoed (formand)  Sign.. John Christensen (dirigent)